Časté otázky

Proč vznikla nová vyhláška s povinností pravidelných kontrol?
Nový zákon č.320/2015 Sb. (předchozí č.91/2010 Sb.) nahradil vyhlášku 111/1981 Sb. Oproti staré vyhlášce došlo ke zmírnění četnosti kontrol a čištění spalinových cest a nově je možné čistit spalinové cesty od kotle na tuhá paliva svépomocí. Jednou za rok však musíte nechat komín zkontrolovat odborníkem.
K obnovení došlo zejména kvůli neustále se zvyšujícímu počtu osob otrávených kvůli porušení, ucpání komínového tělesa a požárů způsobených komínem.
Kdy provést kontrolu komína?
Tak, jako se ověřením v praxi nejlépe pozná funkčnost jakékoliv činnosti nebo systému, tak se také za provozu nejlépe pozná i správná funkce komína. Obecně panuje názor, že kominíci chodí tehdy, když je hezké počasí a komín není většinou v provozu. Pro kominíka je sice hezké počasí pro kontrolu lepší, ale nemůže řádně ověřit správnou funkci provozu celého tepelného systému spotřebiče. Ověření účinnosti celého systému se provede nejlépe měřením jeho jednotlivých částí (tj. spotřebič, kouřovod, průduch komína) za provozu moderními měřícími přístroji.
Jak se liší kontrola dle zákona č.320/2015 Sb. a revize?
V tomto případě se jedná o dvě různé činnosti. Kontrolu je nutné od roku 2011 povinné provádět 1 x ročně a provádí jí kominík se živnostenským oprávněním. Kontroluje, zda je komín správně vyčištěný a nejsou v něm závady, které by mohly způsobit požár. Kdežto revize se provádí pouze před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě. Revizi provádí revizní technik.
Co dělat když nám prolíná dehet a kondenzát skrz komínový plášť a zdivo?
Nejednoduší a nejlevnější varianta je komín vyvložkovat korozivzdornou ocelí která zamezí průsaku vlhkostí vodní par tzv. dehtu a kondenzátu.Vyvložkovaný komín je pak vícevrstvý nebo-li barierový.Když se spalinová cesta vložkuje tak nerezem, hliník už nemůže být.
KDYŽ MÁM KOTEL NA PLYNNÁ PALIVA A V KOMÍNĚ MÁM HLINÍKOVOU VLOŽKU A BUDU MĚNIT KOTEL, MUSÍM NECHAT KOMÍN PŘE VLOŽKOVAT?
Ano musíte protože hliníková vložka neodpovídá předpisům.
Dřívější kotle měly nižší účinnost(do komína šlo více tepla) a třeba i po 20 letech hliník nedělal problémy. Nyní je to zakázané, neboť díky vyšší účinnosti spotřebičů - kotlů, dochází k tomu, že se komín stává vlhkým, kondenzují v něm spaliny, které jsou agresívní a zkrátí životnost takové hliníkové vložky na dobu kratší, jak 5 let. Doporučil bych Vám nechat si odborně komín - odvod spalin z plynového kotle prohlédnout. Bude to něco stát, ale budete mít jistotu, že je vše v pořádku. Dalším - obecně nebezpečným jevem - je to, že se stávaly případy, kdy bylo vložkování uděláno tak fušersky, že byl do komína vložen jen spodní a horní díl, aby to vypadalo, že je to vyvložkované. Toto je velmi nebezpečné a doporučil bych každému, kdo si není jistý, že má komín správně a bezpečně vyvložkovaný, nechat komín odborně prohlédnout!!!
Mám chalupu, kde párkrát za rok zatopím. Také se mě týká povinnost pravidelné kontroly?
Ano, tato povinnost se týká i chat a chalup. Zde je nutné komín 1x ročně vyčistit a nechat zkontrolovat odborníkem.
Je nutné provádět pravidelné kontroly, když mám turbo kotel nebo kondenzační kotel?
Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7kW vývodem přes fasádu.
Povinnost pravidelné kontroly sp.cest se týká těch, kteří používají turbo kotel a kondenzační kotel, které mají odkouření tzv. sp. cestu fasádou nebo střechou. Turbo a kondenzační kotel s vyústěním do komína je také nutné nechat pravidelně kontrolovat. Samozřejmě, že spotřebiče typu C tzv. turbo nebo kondenzační kotle musí mít na sp.cestě (odkouření) umístěn revizní kontrolní otvor pro zajištění bezpečné kontroly anebo čištění.
V místnosti je cítit zápach spalin, co s tím mám dělat?
Pravděpodobně se jedná o narušení komínu či komínové vložky. Do místnosti tak mohou pronikat i jedovaté spaliny a hrozí otrava či požár. Komín raději nepoužívejte a nechte co nejdříve zkontrolovat odborníkem. Dle stupně narušení Vám pak poradí nejlepší řešení pro Váš komín.
V komíně se vytvořila vrstva dehtu.
Usazování dehtu je nejčastěji způsobené spalováním vlhkého dřevo (mělo by vysychat cca 2 roky), spalováním odpadu či předimenzovaným kotlem. Nejprve doporučujeme použít chemický odstraňovač sazí např. Kominíček, pokud toto nepomůže je potřeba komín frézovat, zručnější kominík může komín vypálit, pokud to však jeho technický stav dovolí.
Co s komínovou lávkou?
Stav komínových lávek nad střechou bývá špatný. I dobrá lávka je stálým problémem. Je oblíbeným shromaždištěm holubů, nohy lávky prostupují střešním pláštěm a mohou způsobit zatékání, lávka vyžaduje údržbu a musí být propojena s hromosvodem střechy. Lze využít legální, ale ne často používaný způsob, jak se lávky zbavit. Lávka nemusí být provedena, pokud je možno komín čistit a kontrolovat z půdy k tomu určeným otvorem. Stačí tedy provést „dvířka“ do komínu na půdě a lávku můžete demontovat.
Nad střešní část komínu se začíná rozpadat, drolí se zdivo.
V tomto případě je komín nutné co nejdříve nechat zkontrolovat odborníkem a opravit, neboť hrozí, že prasklinami mohou pronikat do místnosti jedovaté spaliny a hrozí tak otrava obyvatel domu či požár. Také platí, že čím dřív komín opravíme, tím méně bude oprava stát. Je levnější vyměnit pár cihel či komín vyvložkovat než pak stavět celý komín nový.
Opravu je ideální realizovat před topnou sezonou, neboť během zimy dochází vlivem mrazu k dalšímu poškozování komína a hlavně by nebylo možné několik dní topit.

Pravidla bezpečného topení

  1. Před topnou sezonou a v průběhu topné sezony si nechte vyčistit komín a zkontrolovat spalinovou cestu zkušeným kominíkem tzv. odborně způsobilou osobou která má živnostenský list v oboru kominictví.
  2. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí, mezery v komínovém plášti můžou způsobit požár na půdě atd.. Zkontrolujte, zda fungují uzávěry komínových dvířek.
  3. Uživatel nebo majitel je povinen zajistit pravidelné prohlídky a kontroly spalinových cest.
  4. Pravidelné prohlídky spalinových cest a čištění komínů snižují riziko ohrožení majetku a zdraví osob.
  5. Zkontrolovaný, dobře vyčištěný a seřízený tepelný spotřebič přináší nejen spolehlivý provoz a požadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva.
  6. V případě vzniku požáru sazí v komíně, urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce i k výbuchu. Plameny zkrotíte pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína a pokuste se utěsnit všechny konstrukční díly komína jako jsou např. kontrolní otvory, vybírací dvířka a sopouch ať zabráníte přísunu kyslíku pro hoření.
  7. V případě spotřebičů na pevná paliva dávejte pozor na žhavý popel. Nepodceňujte stav kouřovodů, jak uvidíte sebemenší degradaci na kouřovodu ihned uvažujte o výměně. Popel nechte zcela vychladnout a pak uložte do nehořlavých nádob.
  8. Při zanedbání údržby spotřebičů a komínů však hrozí i nebezpečí otravy jedovatými plyny. Oxid uhelnatý, který vzniká při nedokonalém spalování je bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, je lehčí než vzduch. Člověk může po chvíli upadnout do bezvědomí a zemřít.
  9. K otravě však může snadno dojít i tehdy, pokud NENÍ zajištěn bezpečný PŘÍVOD VZDUCHU PRO SPALOVÁNÍ, pokud není v pořádku odvod spalin ze spotřebiče, je nedostatečný TAH komína nebo je zanesen sazemi a podobně. Prevence je jednoduchá: PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY SPALINOVÝCH CEST A SPOTŘEBIČŮ.

Kontakt

Tomáš Jemon Za Prachárnou 27
586 05 Jihlava
IČO: 88810623
E-mail: t.jemon@seznam.cz
tel.: 736 268 920

David Jemon Ke Střelnici ev.č. 5315
586 01 Jihlava
IČO: 88810712
E-mail: davidjemon@seznam.cz
tel.: 604 845 414

Karel Jemon Za Prachárnou 27
586 05 Jihlava
IČO: 74983784
tel.: 605 007 900

Najdete nás